Všeobecné obchodné podmienky

I. Základné ustanovenia

Webová stránka globalparts.sk je prevádzkovaná spoločnosťou Ján Onofrej - Globalparts, IČO: 47949589, so sídlom Trnkov 50, 08212, Slovenská Republika, ( ďalej len ako "prevádzkovateľ" alebo ‟Global Parts‟)

Spotrebiteľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej obchodnej činnosti, ( ďalej len ako "zákazník" alebo ‟klient‟)


Podnikateľom sa rozumie:

·         osoba zapísaná v obchodnom registri,

·         osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

·         osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

·         osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.


Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov. (ďalej len ako ‟klient‟).


Právne vzťahy poskytovateľa a zákazníka výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, zák. č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník ako aj súvisiacimi predpismi.


Zákazník vykonaním registrácie potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, spôsob objednávky a podobne a že s nimi bezvýhradne súhlasí a to v znení platnom a účinnom v čase momentu odoslania objednávky.


Zákazník berie na vedomie, že objednávkou a zaplatením za tovary alebo služby, ktoré sú v obchodnej ponuke poskytovateľa nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, firemných identifikačných údajov poskytovateľa, loga, či patentov, ak nie je v osobitnej zmluve dohodnuté inak.II. Zásady ochrany osobných údajov a informácií


Prevádzkovateľ prehlasuje, že všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom pri registrácii sú dôverné, budú použité iba na uskutočnenie výkonu predmetu obchodnej činnosti za účelom riadneho poskytnutia plnenia pre zákazníka a marketingových akcií prevádzkovateľa a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod. s výnimkou situácie súvisiacej s platobným stykom týkajúcim sa objednanej služby pri platbe cez zabezpečenú secure platobnú bránu (oznámenie mena, priezviska, čísla účtu ). Poskytovateľ sa zaväzuje vždy postupovať tak, aby zákazník neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života zákazníka. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne zákaznikom poskytovateľovi za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií poskytovateľa, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení. Zákazník dáva poskytovateľovi svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu činnosti a využitie pre marketingové účely poskytovateľa najmä pre zasielanie obchodných oznámení a to až do doby jeho písomného, alebo elektronického vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu sídla alebo emailovú adresu poskytovateľa. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom a právo na ich opravu prostredníctvom kontaktného formulára, alebo emailom vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu a ďalšie zákonné práva k týmto údajom.


Zákazník vyslovuje súhlas so spracovaním osobných údajov pri registrácii zároveň s uvedením súhlasu o tom, že bol riadne poučený o aktuálnom znení týchto všeobecných obchodných podmienok. Osobné údaje požadované poskytovateľom pri registrácii a pre riadny výkon obchodnej činnosti sú nasledovné:


Meno a priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo.

V rámci prípadného reklamačného konania sú od zákazníkov vyžadované nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail a podpis či digitálny podpis. Všetky takto získané osobné údaje sú spracované výhradne za účelom potrebným pre riadne vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom č. 18/2018 Zb., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení.

Prevádzkovateľ môže ďalej pri poskytnutí súhlasu zapracovávať tzv. "cookies" tak, aby uľahčil  poskytovanie služieb informačnej spoločnosti, v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES o účele "cookies" či podobných nástrojov a je zaistené, aby zákazníkovi boli známe informácie, ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia, ktoré používajú. Zákazníci majú možnosť odmietnuť, aby "cookies" alebo podobné nástroje boli uložené do ich koncových zariadení, napr. tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania.

Prevádzkovateľ si z dôvodu predchádzania trestnej činnosti a minimalizácie škôd vyhradzuje právo odmietnuť vykonať registráciu vytvorenú z blokovanej IP adresy, v prípade že je táto IP adresa na tzv. blackliste. V prípade problémov s registráciou a poskytovaním služieb môže zákazník kontaktovať prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktného formulára, emailu, alebo call centra. III. Objednávanie tovaru


Tovarom sa rozumejú výrobky, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke, alebo v katalógu spoločnosti Global Parts.


Objednávka môže byť spoločnosti Global Parts zaslaná poštou na adresu spoločnosti zapísanú v obchodnom registri, podaná telefonicky na telefónne číslo uvedené na internetovej stránke, vykonaná osobne vo vzťahu k zamestnancovi spoločnosti Global Parts, vykonaná  prostredníctvo katalógu dielov na internetovej stránke spoločnosti Global Parts, prípadne poslaná e-mailom na elektronickú adresu spoločnosti Global Parts uvedenú na internetovej stránke. Všetky prijaté objednávky, a to v akejkoľvek forme (najmä osobne, telefonicky, elektronickou správou, prostredníctvom katalógu dielov alebo písomne formou poštovej prepravy)  sú považované za záväzné a zároveň sú považované za návrh zmluvy uzatváranej na diaľku. Kupujúci vykonaním svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito Obchodnými podmienkami.


Zákazník uvedie v objednávke tieto údaje:


a) svoju identifikáciu, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko,  IČO, IČ DPH/DIČ, kontakt (najmä telefón alebo e-mailovú adresu),

b) identifikáciu (popis) a množstvo objednávaného tovaru,

c) adresu miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar bude dodaný na adrese sídla spoločnosti Global Parts)

d) meno a priezvisko kontaktnej osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený klient, poprípade akýkoľvek jeho zamestnanec, ktorý sa preukáže hodnoverným dokladom, a to predovšetkým občianskym preukazom).


Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho bodu, spoločnosť Global Parts sa pokúsi kontaktovať klienta a zabezpečiť tak odstránenie nedostatkov objednávky a jej prípadné spresnenie a/alebo doplnenie. Okamihom doručenia všetkých uvedených údajov spoločnosti Global Parts sa objednávka považuje za úplnú.


Spoločnosť Global Parts má právo odmietnuť prijatie objednávky, a to v lehote do 20 pracovných dní po jej prijatí, o čom je povinná bezodkladne informovať klienta.


Prijatím úplnej objednávky klienta spoločnosťou Global Parts podľa týchto VOP dochádza k návrhu na uzavretie zmluvy v zmysle § 43a a nasl. Občianskeho zákonníka.


K uzavretiu zmluvy dochádza okamihom doručenia akceptácie objednávky spoločnosťou Global Parts klientovi, a to v akejkoľvek forme (najmä osobne, telefonicky, elektronickou správou, prostredníctvom katalógu dielov alebo písomne formou poštovej prepravy).


 


IV. Cenník tovarov


Všetky ceny zverejnené poskytovateľom sú ceny zmluvné. Ceny zverejnené na stránke prevádzkovateľa sú vždy aktuálne a platné. Ceny sú konečné, vrátane všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí zákazník pre získanie služby uhradiť, to sa netýka prípadných poplatkov za bankové a iné služby spojené s obchodnou činnosťou tretích strán v súvislosti s platbou realizovanou cez zaručenú secure platobnú bránu.


Akciové ceny sú platné po dobu zverejnenia alebo po dobu časovo určenú v príslušnej akcii.


Za cenu tovaru resp. služby sa považuje cena za ktorú poskytovateľ ponúka tovar resp. službu bez zohľadnenia celkových bonusov, marketingových kampaní na podporu predaja a iných akcií, pričom bude zobrazená vždy tá z cien, ktorá bude vybraná zákazníkom.


 


V. Splatnosť kúpnej ceny a platobné podmienky


Klient je povinný uhradiť kúpnu cenu za dodaný tovar / poskytnutú službu bezhotovostným prevodom na účet spoločnosti Global Parts uvedený na daňovom doklade alebo v hotovosti pri prevzatí tovaru.


V prípade bezhotovostného prevodu sa kúpna cena považuje za uhradenú okamihom pripísania príslušnej čiastky v prospech účtu spoločnosti Global Parts, uvedeného na daňovom doklade. Dokladom o platbe v hotovosti sa rozumie doklad z registračnej pokladne vystavený klientovi spoločnosťou Global Parts.


Kúpna cena za tovar, ktorý spoločnosť Global Parts na základe objednávky klienta dodá, je splatná do dátumu uvedeného na daňovom doklade, ktorý spoločnosť Global Parts klientovi vystaví, ak nie je nižšie uvedené inak.


Klient je povinný uhradiť všetky záväzky voči spoločnosti Global Parts podľa pravidiel stanovených v týchto VOP, pokiaľ nemá so spoločnosťou Global Parts písomne dohodnuté individuálne platobné podmienky. V prípade, že klient prekročí stanovenú dobu splatnosti a ocitne sa v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny / ceny za poskytnutie služby alebo jej časti,  je povinný zaplatiť popri zákonných úrokov z omeškania tiež zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania.


V prípade klienta, ktorý je v omeškaní s platbou dohodnutej ceny za tovar / službu, je spoločnosť Global Parts oprávnená od zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu a je účinné okamihom doručenia klientovi. Za doručenie sa považuje takisto okamih prevzatia faxovej správy, alebo elektronickej pošty na technickom zariadení klienta. V takomto prípade, sú strany povinné navzájom si vrátiť všetko, čo podľa tejto zmluvy získali, inak dochádza k bezdôvodnému obohateniu. Vrátenie tovaru namiesto úhrady je možné len na výzvu spoločnosti Global Parts, prípadne po dohode s ňou a koná sa na vlastné náklady a nebezpečenstvo klienta.


Spoločnosť Global Parts si vyhradzuje právo dodať tovar až po úplnom zaplatení kúpnej ceny, t.j. po pripísaní celej sumy kúpnej ceny na účet spoločnosti Global Parts.


Ak spoločnosť Global Parts objednaný tovar nemôže dodať a ak sa s klientom nedohodli na náhradnom plnení resp. o náhradnom termíne dodania, je spoločnosť Global Parts povinná vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu klientovi do 7 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru. Vrátením zaplatenej kúpnej ceny zanikajú akékoľvek ďalšie nároky klienta voči spoločnosti Global Parts.VI. Podmienky dodania tovaru


Klient má možnosť osobného odber tovaru na adrese sídla spoločnosti Global Parts uvedenej na internetovej stránke, a to v osobitne dohodnutý odberný deň a v hodinách od 8:00 do 17:00 počas pracovných dní.


Spoločnosť Global Parts na základe výslovnej žiadosti klienta uvedenej v objednávke zabezpečí dodanie tovaru na dohodnutú adresu; ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, znáša náklady spojené s dodaním tovaru na adresu určenú klientom v celom rozsahu klient.


Ceny dodania tovaru sú uvedené na stránke poskytovateľa a klient bude s nimi oboznámený pred uzavretím zmluvy.


Ak nie je medzi spoločnosťou Global Parts a klientom dohodnuté inak, zaväzuje sa spoločnosť Global Parts dodať objednaný tovar najneskôr do 30 pracovných dní (mimo SO, NE, sviatkov) od uzavretia zmluvy.


Spolu s dodaným tovarom spoločnosť Global Parts odovzdá klientovi dodací list, v ktorom bude uvedená identifikácia dodaného tovaru a jeho množstvo. Klient je povinný po skontrolovaní dodaného tovaru na dodací list čitateľne uviesť priezvisko preberajúceho, č. občianskeho preukazu, prípadne názov spoločnosti v písomnej alebo tlačenej podobe, tento podpísať a  potvrdiť tak prevzatie tovaru. Podpisom dodacieho listu klient potvrdzuje, že tovar bol prevzatý neporušený a nepoškodený.


Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare, zodpovednosť za zhoršenie, náhodné poškodenie, či stratu tovaru prechádza na klienta okamihom prevzatia dodaného tovaru klientom (resp. ním poverenou osobou).


Klient nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny tovaru podľa daňového dokladu vystaveného spoločnosťou Global Parts.


Ak spoločnosť Global Parts poskytne klietnovi vzorky tovaru, tieto zostávajú vlastníctvom spoločnosti Global Parts a klient nie je oprávnený sprístupniť ich tretej osobe.


 


VII. Záručné podmienky a odstúpenie od zmluvyZáručné podmienky na poskytované služby sa riadia Reklamačným poriadkom poskytovateľa a platnými a účinnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.


Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ


V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.


Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy spolu s formulárom odstúpenia od zmluvy je k nahliadnutiu tu.


Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu:


Michal Horváth, Ruská Nová Ves 288, Prešov 080 01, Slovenská Republika


Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade odstúpenia, kedy je predmetom kúpy zariadenie s nádržou na palivo, musí byť v okamžiku odovzdania tovaru kupujúcim nádrž prázdna. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať po kupujúcom čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.).


Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ


V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť pola rozhodnutia poskytovateľa kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.


Ak bude umožnené Kupujúcemu podnikateľovi odstúpenie od kúpnej zmluvy v lehote štrnástich dní  a vrátenie tovaru nebude v originálnom obale vrátane všetkých jeho častí a príslušenstva, tak Kupujúci berie na vedomie, že poskytovateľ si vyhradzuje právo takéhoto vrátenia spoplatniť a to takou čiastkou, ktorá poskytovateľovi vykompenzuje náklady, ktoré sú nevyhnutne vynaložiť pre znovuuvedenie tovaru do predaja.


Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom (ako spotrebiteľovi, tak podnikateľovi) vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení.


 


VIII. Záverečné ustanovenia

Obe strany sa výslovne zaväzujú, že všetky ich prípadné spory vzniknuté z obchodného vzťahu medzi prevádzkovateľom a zákazníkom sa budú riešiť prednostne mimosúdnou cestou. Zákazník sa zaväzuje, že využije všetky možnosti pre zmierlivé riešenie sporu a to najmä využije kontaktný formulár na stránke poskytovateľa služby, email, alebo call centrum a informuje poskytovateľa o potrebe riešenia sporu. V prípade, ak nebude možné riešiť spor zmierlivou cestou, dohodou, alebo mimosúdnou cestou sú obe strany oprávnené riešiť vec pred príslušným orgánom všeobecného súdu Slovenskej republiky miestne a vecne príslušného podľa platných a účinných civilných procesných predpisov.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 25.05.2017. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.